artikel

En budget som tar ansvar för Sundbyberg

Vänsterpartiet har de senaste tre åren lagt gemensamma budgetförslag tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta har skett inom ramen för det rödgröna majoritetssamarbete som nyligen avslutats. Även om Vänsterpartiet inte är med i den nu styrande mitten- högerkoalitionens samarbete finns tydliga spår av Vänsterpartiets politik och språk i det av kommunstyrelsen antagna budgetförslaget. Trots det har vi valt att lägga ett eget budgetförslag som tydliggör hur vi vill förändra Sundbyberg.

Vänsterpartiet har de senaste tre åren lagt gemensamma budgetförslag tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta har skett inom ramen för det rödgröna majoritetssamarbete som nyligen avslutats. Även om Vänsterpartiet inte är med i den nu styrande mitten- högerkoalitionens samarbete finns tydliga spår av Vänsterpartiets politik och språk i det av kommunstyrelsen antagna budgetförslaget. Trots det har vi valt att lägga ett eget budgetförslag som tydliggör hur vi vill förändra Sundbyberg.

En av de allra viktigaste uppgifterna för en kommun är att erbjuda barn och unga en bra start i livet. I Sundbyberg satsas därför mycket resurser på barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Förskoleplatserna har blivit fler och skolresultaten bättre, men vi är ändå långt ifrån nöjda.

Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid har länge varit en viktig fråga för Vänsterpartiet. I kommunstyrelsens förslag till budget finns resurser avsatta för detta från och med 2013. Vi tycker att de ensamstående och nattarbetande sundbybergarna har väntat länge nog och anslår därför resurser för att denna verksamhet ska kunna påbörjas redan 2011.

Även frågan om lägre timtaxa inom hemtjänsten är ursprungligen ett förslag från Vänsterpartiet. Det är en rättvise- och jämställdhetsfråga. Vi har sett att det ofta är kvinnor med låga pensioner som tvingas avstå hemtjänst av ekonomiska skäl. Inte minst därför är vi glada att vi varit med och drivit igenom detta förslag.

Äldre personer med utländsk bakgrund får generellt sett mindre offentlig vård och omsorg än svenskfödda äldre. Därför anslår vi i detta budgetförslag ett utökat verksamhetsbidrag till särskilda träffpunktsverksamheter riktade till äldre med annat modersmål.

När det gäller den nämnd där Vänsterpartiet haft ordförandeskapet, Individ- och omsorgsnämnden, är kommunstyrelsens och Vänsterpartiets förslag till politiskt innehåll och budget närmast identiskt. Likheterna beror på att det är Vänsterpartiet som formulerat innehållet. Skillnaden är den att Vänsterpartiet även avsätter resurser för en förstärkning av personligt ombud inom socialpsykiatrin.

Sundbyberg är i stort behov av en långsiktig plan för den egna energiförsörjningen. Tyvärr har det nya politiska läget i kommunen satt stopp för det bioeldade kraftvärmeverk som planerats vid trafikplats Kista. Vänsterpartiet efterlyser nu att kommunstyrelsen hanterar denna fråga skyndsamt.

För Vänsterpartiet i Sundbyberg har bostadspolitiken blivit en av de viktigaste frågorna. De senaste årens ombildningar har urholkat det allmännyttiga bostadsbolaget Förvaltarens bostadsbestånd och gjort det svårare för sundbybergarna att hitta en bostad. I detta budgetförslag presenteras därför en ny riktning i den lokala bostadspolitiken.

Bland flickor i Sundbyberg i årskurs 9 är det 6% som uppger att de blivit tvingade till sex/våldtagna.[1] Tjejer har rätt att säga nej och ska därför också ges möjlighet att göra det. Därför vill vi stärka unga tjejer och erbjuda dem schemalagd feministiskt självförsvar senast i årskurs 9.

Vänsterpartiet har i det konjunkturkänsliga läget valt att inte lägga en tvåårsbudget. Kommunstyrelsens budgetförslag bygger på att konjunkturen nu vänder och att arbetslösheten och antalet sundbybergare i behov av försörjningsstöd kommer att minska de kommande åren. De oklara prognoserna och förutsättningarna för den långsiktiga finansieringen av de kommunala välfärdstjänsterna gör dock att Vänsterpartiet valt att presentera en driftsbudget som endast avser budgetåret 2011.

Vänsterpartiet var på kommunfullmäktigesammanträdet i november med och fattade beslut om en oförändrad kommunalskatt på 19,03. Det är dock oklart om den skattesatsen kan stå sig mandatperioden ut. Om skatteintäkterna inte ökar i takt med inflyttningen och om konjunkturen inte vänder finns en risk att nuvarande skattenivå inte kan finansiera den nivå välfärdstjänsterna har idag.

Vänsterpartiet är ett välfärdsparti. Vi har en hög ambitionsnivå och vill att kvaliteten inom skolan, omsorgen och andra välfärdstjänster ska höjas. Vi vill värna den gemensamma, skattefinansierade och solidariska modell som gjort Sverige till ett av de bästa länderna i världen.

Sprickorna i välfärdsbygget blir dock djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt och socialt. Arbetslösheten har stigit till katastrofala nivåer samtidigt som allt fler slits ut i ett allt tuffare arbetsliv. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får allt mindre att leva på. Vi ser hur ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans och rasism växer sig starkare.

I det politiska och ekonomiska läge som vi nu befinner oss i anser Vänsterpartiet därför att det är av största vikt att prioritera välfärden och jobben före skattesänkningar.

Budgeten kommer att behandlas på kommunfullmäktigesammanträdet måndag 20 december. Du kan följa sammanträdet på www.sundbyberg.se.

Läs hela budgeten här: Vänsterpartiet Sundbybergs budgetförslag 2011


[1] Sundbyberg stads folkhälsorapport 2008.

Dela den här sidan:

Kopiera länk