En bra start i livet

En av de allra viktigaste uppgifterna för en kommun är att erbjuda barn och unga en bra start i livet. I Sundbyberg satsas därför mycket resurser på barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Förskoleplatserna har blivit fler och skolresultaten bättre, men vi är ändå långt ifrån nöjda.

En av de allra viktigaste uppgifterna för en kommun är att erbjuda barn och unga en bra start i livet. I Sundbyberg satsas därför mycket resurser på barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Förskoleplatserna har blivit fler och skolresultaten bättre, men vi är ändå långt ifrån nöjda.

Våra minsta

Den stora inflyttningen av barnfamiljer gör att behovet av fler förskoleplatser ökar dagligen. Det ställer stora krav på kommunen att i snabb takt bygga fler förskolor och samtidigt förbättra kvaliteten.

Under den gångna mandatperioden har vi infört avgiftsfria pedagogiska måltider, där personalen äter tillsammans med barnen, och skapat fler förskoleplatser, men vi anser ändå att det krävs fler åtgärder för att skapa den förskoleverksamhet vi vill ha.

Vänsterpartiet vill införa ett tak för barngruppernas storlek. Vi anser att ingen barngrupp bör vara större än 15 barn. Dessutom vill vi betona språkutvecklingen, så att alla barn får möjligheten till ett rikt språk. Det prisbelönta genusarbetet inom förskolan ska få fortsatt stöd för att kunna utvecklas och spridas.

Vi ser också ett stort behov av att de föräldrautbildningar som finns idag blir permanenta och att kommunen utvecklar fler mötesplatser för föräldrar där de kan lära av och stötta varandra.  Vänsterpartiet vill också utveckla möjligheten till barnomsorg på obekväma arbetstider.

Under den gångna mandatperioden har vi varit en pådrivande kraft bakom projektet ”Våra gemensamma barn” som har som målsättning att uppmärksamma och hjälpa barn som riskerar att fara illa. Detta arbete bör under kommande mandatperiod övergå från att vara ett projekt till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Skolan

Sundbybergs grundskoleelever har de senaste åren gjort stora framsteg. Femteklassarna är bland de bästa i landet i svenska, engelska och matematik och niondeklassarna har under flera år i rad höjt sina meritvärden. Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att det med fler behöriga lärare och andra vuxna i skolverksamheterna går att höja dessa resultat ytterligare.

Vänsterpartiet anser att fördelningen av resurser till skolan ska styras av behoven i skolorna. Vi tycker att det är rätt att som idag ge mest resurser till de skolor som har fler elever vars föräldrar saknar högre utbildning. Vänsterpartiet tycker att den modell för fördelning vi har idag är bra, men vill utvidga den pott som används för att utjämna de socio-ekonomiska skillnaderna mellan skolorna.

Vänsterpartiet vill också utveckla modersmålsundervisningen. Forskningen visar att alla barn behöver undervisning både i och på sitt förstaspråk, och detta är en investering eftersom ett modernt samhälle är beroende av goda språkkunskaper.

En av de största utmaningarna för de kommunala skolorna är konkurrensen från de som drivs privat. Explosionen av fristående skolor har inneburit att det blivit svårare att planera för gymnasieverksamheten och att garantera hög kvalitet. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt med en konkurrenskraftig kommunal gymnasieskola, men vill också se en nationell politik som förbjuder privata skolor att gå med vinst. Vi vill inte ge bort gemensamma skattemedel.

Flickors situation i skolan måste förbättras. Skolan ska ta ett självklart ansvar för att kvinnor och män blir jämställda. Därför ska skolan bland annat ge möjlighet till lektioner för och med enbart flickor respektive pojkar så att flickorna kan ta större plats. Feministiskt självförsvar på schemat skulle ge flickor större trygghet och utrymme. Även pojkar behöver vara för sig själva vissa lektioner och lära mer om jämställdhet och om riskerna i den traditionella mansrollen.

Ung idag

De ungdomar som växer upp idag är den första generation i modern tid som växer upp med sämre förutsättningar än vad deras föräldrar hade. Det är inte lika enkelt att få tag på en lägenhet eller jobb som det var tidigare, utan våra ungdomar förvisas till att sova på någon väns soffa eller otryggt andrahandskontrakt. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av de högsta i Europa. De som har ett arbete hunsas runt mellan olika timvikariat eller tvingas in i andra otrygga anställningsformer. Det här går att ändra på.

De ungdomar som växer upp idag är den första generation i modern tid som växer upp med sämre förutsättningar än vad deras föräldrar hade. Det är inte lika enkelt att få tag på en lägenhet eller jobb som det var tidigare, utan våra ungdomar förvisas till att sova på någon väns soffa eller otryggt andrahandskontrakt. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av de högsta i Europa. De som har ett arbete hunsas runt mellan olika timvikariat eller tvingas in i andra otrygga anställningsformer. Det här går att ändra på.

Vänsterpartiet menar att våra ungdomar förtjänar bättre!
Vi anser att det ska finnas möjlighet till eget boende för alla ungdomar när de gått ut gymnasiet eller blir myndiga. Därför måste det byggas många bra och billiga hyresrätter särskilt för unga. För att detta ska bli möjligt är det viktigt med ett fortsatt rödgrönt styre i Sundbyberg – med ett stärkt Vänsterparti – som inte säljer ut Förvaltaren i vår stad.

Ungdomarna i Sundbyberg ska också ha rätt till arbete och i förlängningen rätt till heltid. En förutsättning för detta är att det satsas mer på den offentliga verksamheten. Större satsningar på exempelvis äldreomsorg och skola skapar fler jobb i offentlig regi. Detta skulle ge fler tillfällen till sommarjobb, och senare tillsvidareanställningar.

Vänsterpartiet tycker också att alla ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid. Tyvärr ser det inte ut så för alla barn och ungdomar i Sundbyberg. I våras invigdes fritidsgården Stationen i Centrala Sundbyberg, och tidigare Hallonet i Hallonbergen. De nya fritidsgårdarna gör det möjligt för unga att under trygga former umgås tillsammans. Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att satsa på fler fritidsgårdar och andra kultur- och fritidsaktiviteter som lockar unga. En målsättning bör vara att varje ung människa i Sundbyberg ska ha nära till en tillgänglig och välkomnande fritidsgård med generösa öppettider i sin stadsdel.

  • Vänsterpartiet vill att barngrupperna i förskolan inte ska vara större än 15 och med god personaltäthet.
  • Betona språkutvecklingen i förskolan.
  • Ge barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Fortsatt genussatsning i förskolan.
  • Kommunen ska erbjuda föräldrautbildning.
  • Extra resurser till elever från studieovana hem.
  • Nej till etablering av privata skolor i Sundbyberg
  • Feministiskt självförsvar i skolan.

Vänsterpartiet i Sundbybergs kommunpolitiska program:

En bra start i livet
Våra minsta
Skolan
Ung idag
En stad för alla
Bostad åt alla
Vänstertrafik

Stadsplanering för alla
Ett arbetsliv för alla
En politik som skapar jobb
Staden som arbetsgivare
En plats för arbete
En andra chans
En stad som tar ansvar
Social trygghet
Våra äldre
En stad som får människor att växa
Kultur för alla
Idrott på lika villkor
Rösta på Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk