sida

Hbt-certifiera kommunens äldreboenden

2012-10-22

De första generationerna som kunnat leva öppet som hbt-personer (homo-, bi- och transsexuella) börjar nu bli äldre och i behov av alltmer omsorg. Det är viktigt att bemötandet, synliggörandet, tryggheten och kunskapen stärks på våra äldreboenden för att motverka omedveten diskriminering. Där har kommunen ett ansvar för det viktiga fortsatta arbetet. Det är viktigt att alla brukare ses som individer och inte förväntas att passa in i en kollektiv norm, som utgår från att en relation är mellan en man och en kvinna.

Sverige har för hbt-personer en lagstiftning som tillhör de bästa i världen. Detta har tillkommit i en ofta bred politisk enighet de senaste 10-15 åren men där företrädare för Folkpartiet och Vänsterpartiet varit ledande. Men bortom detta finns utmaningar att arbeta med som handlar om bemötande, synliggörande och kunskap, om unga som mår dåligt, om diskriminering på jobbet och om att få bli gammal på sina egna villkor

Att alla människor har lika rättigheter och skyldigheter är centralt för oss. Därför är det viktigt att kommunen bemöter människor likvärdigt och att alla blir synliggjorda oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Hbt-personer ska kunna känna sig trygga i sina kontakter med kommunen. Sveriges första hbt-certifierade äldreboende är Kungsgården äldreboende i Upplands-Bro.

Hbt-certifieringen görs av RFSL, riksförbund för sexuellt likaberättigande, som har tagit fram en modell för certifiering. Certifieringen innehåller såväl utbildningsmoment för all personal som planmässig genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden samt återkommande uppföljningar. Det blir ett kvitto på att verksamhetens personal har kompetens vad det gäller hbt-personers behov. Utbildningen tar mellan sex till åtta månader och följs upp vartannat år. Certifierade verksamheter får använda certifieringens logotype i sin marknadsföring.
Sundbybergs kommun har redan idag en hbt-certifierad verksamhet – Hallonbergens bibliotek . Vi föreslår att kommunen fortsätter att certifiera kommunal verksamhet samt inleda ett långsiktigt arbete för att uppnå hbt-certifiering av våra verksamheter. Det kan gälla förskolor, fritidsverksamhet för ungdomar, äldreomsorgen, familjeenheten och andra verksamheter där kommunens personal möter medborgare. Kommunstyrelsen bör uppmuntra och driva på den utvecklingen.

 

Förslag till beslut

Med anledning av ovan föreslås fullmäktige besluta

att                  hbt-certifiera de kommunala äldreboendena Lötsjögården och Solskiftet

att                  äldrenämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att hbt-certifiera den kommunala hemtjänsten

att                  kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för hbt-certifiering av övrig kommunal verksamhet

 

För Folkpartiet liberalerna                                              För Vänsterpartiet

Anna-Lena Hammarin                                                   Veronica Kallander

Dela den här sidan:

Kopiera länk