En stad som tar ansvar

Vänsterpartiet vill skapa världens bästa välfärd, utan vinstintressen. Vi vill att samhällets resurser ska komma alla till del och att den som är i behov av stöd från samhället ska ha rätt till det. Vi tycker också att det är fel när privata vårdbolag gör vinst på gamla och sjuka och vill därför att omsorg ska drivas i offentlig regi.

Vänsterpartiet vill skapa världens bästa välfärd, utan vinstintressen. Vi vill att samhällets resurser ska komma alla till del och att den som är i behov av stöd från samhället ska ha rätt till det. Vi tycker också att det är fel när privata vårdbolag gör vinst på gamla och sjuka och vill därför att omsorg ska drivas i offentlig regi.

Trygghet

Vårt behov av social trygghet varierar genom livet. Det handlar om att som barn kunna känna sig trygg i familjen, om att vara ung och utsättas för konsumtions- och mediasamhällets alla frestelser, samt om slitningar i vuxenlivet och föräldraskapet.

Målsättningen är att alla sundbybergare ska kunna ett leva ett tryggt liv. När problemen ändå uppstår så ska socialtjänsten finnas tillhands med service, stöd och behandling. Det gäller också att upptäcka missförhållanden och social ohälsa, speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom att ge stöd och hjälp tidigt så kan vi förhindra att den sociala ohälsan utvecklas till ett större problem – både för individen och för samhället.

Sundbyberg växer och vi blir snabbt fler invånare. På samma sätt som vi ska planera för fler förskole- och skolbarn så måste vi även planera för ökande krav på socialtjänsten.

Under senare år märks en kraftig uppgång i antal ärenden och alla dessa kan inte bara relateras till befolkningsutvecklingen. Samhällsvillkoren har hårdnat. Kapitalismen går med jämna mellanrum in i kriser, som utsätter oss för arbetslöshet. Det moderatledda styret i regeringen och Stockholms Läns Landsting måste bytas ut för att förhindra fortsatt utslagning av människor som redan har det svårt.

Personer med funktionsnedsättningar som har behov av särskilt stöd ska ha rätt till det. Det är kommunens sak att se till att alla kommuninvånare kan delta i samhällslivet på lika villkor.

Vänsterpartiet är som feministiskt parti mycket drivande i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser stödet till Stjärnjouren och andra ideella och professionella organisationer som en viktig del i kommunens sociala arbete och något som inte går att kompromissa bort.

För att kunna bedriva en resurseffektiv socialtjänst så krävs en bättre samverkan, både internt i kommunen och externt med t ex Landstinget. Vi måste också kunna bedriva mer verksamhet inom kommunen istället för att skicka iväg brukarna till dyra placeringar i andra kommuner. Till detta krävs fler boenden för socialpsykiatrin, ett nytt korttidsboende inom LSS samt metodutveckling för att kunna bedriva vård av barn och ungdomar i familjemiljö.
För att kunna hjälpa de personer som är svårast att nå, t ex hemlösa, måste samarbetet med olika frivilligorganisationer utvecklas. Frivilliga insatser kan i kombination med kommunens väl fungerande boendekedja erbjuda hjälp till dem som behöver det bäst.

Våra äldre

Vänsterpartiet vill öka de äldres frihet och självbestämmande. Istället för att reducera människor till kunder som har att välja mellan olika företag vill vi att det ska handla om verklig valfrihet. Verklig valfrihet i vardagen handlar om att faktiskt ha inflytande över vad man får hjälp med, hur och när hjälpen utförs. Vi ska jobba med att utveckla tjänster och erbjudanden till alla som behöver det för att passa den enskildes behov. Det är också viktigt att se till att mötesplatser och kultur är tillgängligt för äldre i vår kommun. Att bygga en så kallad lekplats för äldre är både ett sätt skapa en mötesplats och ett medel för att öka balans och styrka och därmed hälsan för äldre. För att förbättra matkvaliteten har nya tillagningskök byggts på Lötsjögården. Men en god och trevlig måltid handlar om mer än bara matkvalitet. Därför handlar vår måltidssatsning också om att öka den sociala samvaron och göra ätandet mer rofyllt.

Vänsterpartiet är kritiska till de omfattande upphandlingar av äldreomsorg som skett i Sundbyberg. Vi anser att de privata vårdbolagens vinstintresse är en tydlig drivkraft att på olika sätt försöka utnyttja systemet för att maximera vinsten. Något som mycket väl kan inkräkta på en god omsorg om de äldre. Här finns också ett mer långsiktigt problem. Om allt mer skattepengar går till miljonvinster för privata bolag och aktieägare är det inte särskilt långsökt att tro att viljan att betala skatt minskar. Därför utgör de privata äldreomsorgsbolagen på sikt ett hot mot hela den svenska modellen med en solidariskt finansierad och generell välfärd. Vänsterpartiet vill att våra skattepengar ska gå till omsorgen om de äldre, inte till omsorgen om aktieägarna. Den rödgröna majoriteten har återtagit Solskiftet i kommunal regi. Vänsterpartiet vill på sikt även återta Ekbackens äldreboende i kommunal regi för att garantera de äldre en bättre omsorg och personalen bättre arbetsförhållanden.

Vi vill också öka tillgängligheten till äldreomsorgen för de gamla som inte har sina rötter i Sverige. Det är en rättvisefråga. Det gör vi genom att tillvarata språkkompetensen hos personalen, skapa en miljö och anpassa programmet på våra öppna mötesplatser så alla äldre känner sig välkomna.

 

Delaktighet

Delaktighet

Den som flyttat till Sverige och Sundbyberg från utlandet ska tillsammans med kommunens mottagare upprätta en handlingsplan för sin introduktion i det nya landet. När det gäller asylsökande/flyktingar ska det utredas om de har utsatts för tortyr eller våldtäkt, och rehabilitering ska erbjudas som möjlighet inom introduktionen. Kvinnors handlingsplaner ska upprättas utan könsstereotypa förväntningar från vare sig samhällets eller familjens sida. Barnens behov ska särskilt uppmärksammas och de ska snarast erbjudas hälsovård och skolgång.

För att de nyanlända snabbt ska komma ut i arbete behövs en utbildning i svenska av hög kvalitet. Utbildningen ska utgå från deltagarnas kunskaper och erfarenheter och ge täta möjligheter till praktik. Svenskutbildningen ska dessutom innehålla samhällsinformation om individens rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Idag finns det genom samarbete inom länet också tillgång till yrkesinriktad svenskutbildning, som gör att deltagarna snabbare får en chans till egen försörjning.

Genom samarbete med Arbetsförmedlingar och övriga aktörer inom länet ska Sundbyberg bidra till att introduktionen håller hög kvalitet och att de inflyttades tidigare yrkeskompetens tillvaratas.

  • Återta Ekbackens äldreboende i kommunal regi.
  • Förbjud vinst i privata vårdbolag.
  • Förbättra förhållandena för personalen inom äldreomsorgen.
  • Satsa på trivsel och fritid för våra äldre.
  • Erbjud fler äldre omsorg på sitt modersmål.
  • En verklig valfrihet istället för hushållsnära tjänster.
  • Prioritera förebyggande verksamhet inom socialtjänsten.
  • Nytt korttidsboende inom LSS.
  • Utöka verksamheten med personligt ombud inom socialpsykiatrin.

Vänsterpartiet i Sundbybergs kommunpolitiska program:

En bra start i livet
Våra minsta
Skolan
Ung idag
En stad för alla
Bostad åt alla
Vänstertrafik
Stadsplanering för alla
Ett arbetsliv för alla
En politik som skapar jobb
Staden som arbetsgivare
En plats för arbete
En andra chans
En stad som tar ansvar
Social trygghet
Våra äldre
En stad som får människor att växa
Kultur för alla
Idrott på lika villkor
Rösta på Vänsterpartiet

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk