Utbildning

Hur mycket en elev lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar på och vilka föräldrar de har. Så ska det inte vara. Utbildningen är nyckeln till ett tryggt liv, men idag är både förskola och skola satt under hård press med för lite resurser.

Tillbaka till Startsida

Utbildning grunden för jämlikhet

Hur mycket elever lär sig beror i dag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så ska det inte vara. Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen i samhället. Skolan och förskolan ska arbeta normkritiskt – ingen elev ska känna sig kränkt, osynliggjord eller behöva gå till skolan med en klump i magen. Lika självklart är det att våra skolor och förskolor ska vara tillgängliga även för barn med normbrytande funktionalitet.

Ett ökande problem är segregeringen mellan stadens skolor. Vi måste vända den utvecklingen för att höja resultaten i skolan. Här är marknadsskolan den drivande faktorn och det behöver hanteras nationellt, men i Sundbyberg kan vi bidra. För varje ny fristående skola som öppnar i Sundbyberg försvagas ekonomin för de kommunala skolorna och det drabbar både elever och lärare. Våra kommunala förskolor och skolor har både högre andel behöriga lärare och färre elever per lärare än de i annan regi. Vänsterpartiet vill satsa på skolan så att alla elever får den hjälp de behöver och att lärarna får möjlighet att göra sitt jobb.

Många elever startar sin skoldag utan frukost, det kan bero på flera anledningar så som familjeekonomi, frånvarande föräldrar eller svårighet att äta frukost direkt på morgonen. Vänsterpartiet vill därför att Sundbyberg ska erbjuda gratis frukost i skolan så att alla elever får lika förutsättningar för att orka med en full dag av undervisning, lek och aktiviteter. Det skapar inte bara en jämlik start på dagen, det ökar också arbetsron i klassrummet. Frukost till alla elever är både en enkel och billig jämlikhetsreform.

”Det är politikens ansvar”

Vi ska stoppa detaljstyrningen av lärarnas arbete och ge dem utrymme att vara de pedagogiska experterna de är utbildade att vara. Lärarna måste få möjlighet att fokusera på sitt grunduppdrag, nämligen undervisningen och att knyta kontakt med eleverna. I stället för onödig administration eller överfyllda scheman utan möjlighet till planering eller paus.

Det behövs fler vuxna i skola och förskola. Det är bra både för elever och för personalen. De vuxna får möjlighet att göra sitt jobb bättre och med mindre stress, och eleverna får större möjlighet att bli sedda och lyssnade på. Alla elever ska få det stöd och den hjälp de har rätt till. Därför behöver vi ha mindre barngrupper och begränsa antalet barn per anställd inom både förskola och fritidshem.

Staden ska erbjuda en bredd av olika gymnasieprogram som innefattar både högskoleförberedande program och yrkesprogram i egen regi.

Skolor och förskolors ute- och lekmiljö är viktig för att stimulera barn till rörelse och fantasi. Våra skolor och förskolor ska vara funktionella och ha en bra arbetsmiljö för alla som vistas där.

Det är politikens ansvar att Sundbybergs barn får platser inom förskola och skola i alla delar av staden. Vi måste därför se till att bygga bort vårt beroende av baracklösningar, bygga ut Duvboskolan, säkerställa förskolebehovet i Storskogen och bygga en ny högstadieskola i Ursvik. Att möjliggöra att fler få gå på stadens skolor och förskolor är en självklarhet.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

 • Det ska finnas en bra ute- och lekmiljö för alla stadens skolor.
 • Alla elever i Sundbybergs kommunala skolor ska erbjudas gratis frukost.
 • Vi ger ekonomiska förutsättningar så att skolorna kan tillgodose alla elevers behov.
 • Ge stadens lärare förutsättningar till sitt grunduppdrag – att undervisa – genom att ha fler vuxna i skolan.
 • Minska barngrupperna inom förskolan och på fritidshem. Bland annat genom att
  begränsa antalet barn per anställd.
 • Bygga ut Duvboskolan, bygga ut förskoleplatser i Storskogen och bygga en ny
  högstadieskola i Ursvik.
 • Staden ska erbjuda en bredd av gymnasieutbildningar i egen regi.
.

Tillbaka till Startsida