Blogg

Därför behövs ett hyresstopp

Coronakrisen har blottat många brister i samhället och Sundbyberg har drabbats hårt av Covid-19, genom att ligga i topp i dödsfall. Vad det beror på kommer flertalet analyser i efterhand att visa. Men att vi är Sveriges minsta, mest tätbefolkade kommun och har en pågående bostadsbrist skapar inte de bästa förutsättningar vid en pandemi.

Samtidigt kan pandemin inte enbart utvärderas baserat på dödsfall, utan hur det påverkar medborgarna i stort. För många handlar pandemin främst om minskade ekonomiska marginaler.

Flertalet åtgärder har gjorts för att stödja näringsidkare såsom hyresrabatter.  Samtidigt har bostadsrättsinnehavare och villaägare fått lättnader för amorteringar. En grupp som däremot knappt fått något stöd är stadens hyresgäster.

Nu när varsel äger rum, arbetslösheten ökar och många arbetsplatser helt försvinner får många hushåll svårt att betala hyran och undvika vräkning.

Bostadssituationen har sedan tidigare varit ansträngd och den ekonomiska situationen för många oviss. Det är troligt att pandemin kommer att vara närvarande under en längre tid. Flertalet parter pekar på en lång efterbehandling av sjuka och slutligen kommer den ekonomiska krisen att följa oss under en lång period.

Vänsterpartiet har tidigare bland annat lyft möjligheten till hyresrabatt för drabbade, dock utan större gehör. Vi ser att det finns synnerliga skäl för att fortsätta driva på för hyreslättnader. Vårt förslag är att uppdra vårt kommunala bolag Förvaltaren att stoppa hyreshöjningarna för 2021. Med andra ord ska 2021 års hyror vara på samma nivå som 2020, om allt annat lika. Med andra ord inga ökade boendekostnader i en svår tid.

Frågor och svar

Det har kommit några funderingar kring vårt förslag om hyresstopp – här svarar vi på dem!

Varför är detta ett bra förslag?

  • Flertalet löneförhandlingar har skjutits fram i tiden (minst sju månader). Det har även framkommit att det idag inte är klart ifall löneförhandlingarna kommer att ge retroaktiva löneförhöjningar eller inte. Detta kan leda till att många kanske inte ens får en löneökning för 2020. Pandemin har slagit hårdare än först förväntat. Den efterföljande ekonomiska krisen kan även den slå hårdare än först förväntat. Framförallt gällande många konkurser samt den ökade arbetslösheten. Att stoppa nästa års hyreshöjning ger en trygghet att boendekostnaden i alla fall inte blir högreAtt minska kostnader för vanligt folk, genom till exempel ett slopande av hyreshöjningen kan för vissa rädda en från vräkning för andra skapa något bättre ekonomiska marginaler. Det i sig leder oftast till att pengarna spenderas och därmed kan stötta det lokala näringslivet.

Men detta är väl för dyrt? Det kommer väl drabba det kommunala bostadsbolaget och dess hyresgäster?

  • Att slopa hyreshöjningen för samtliga hyresgäster skulle skapa intäktsbortfall för vårt kommunala bolag ja. Bortfallet skulle uppgå till cirka 11 miljoner kronor. Det kan jämföras med hyresrabatten för samtliga näringsidkare som motsvarar ett bortfall om cirka 4,5 miljoner kronor.Men då ska vi samtidigt ha med i beräkningen att Förvaltaren är ett ekonomiskt starkt bolag. De totala hyresintäkterna per år är cirka 566 miljoner kronor. Varje år har bolaget delat ut vinst till ägarna Sundbyberg Stad AB. Ett bra sätt att låta en del av vinsten komma sundbybergarna till del i detta läge är alltså att slopa hyreshöjningen.

Är det inte bättre att hjälpa enskilda särskilt drabbade än att ge alla stöd?

  • Att hjälpa direkt berörda är en bra utgångspunkt. De som lyft denna invändning har pekat på att möjlighet att söka försörjningsstöd finns, samt pekat på att stöd till drabbade redan finns i form av en avbetalningsplan för en längre period än tidigare. Försörjningsstöd och förlängd avbetalningsplan är givetvis bra att det finns. Detta står inte i motsats till ett generellt stopp av hyreshöjningen, man kan göra bägge delarna! Försörjningsstöd är dock en sista utväg när alla andra broar är brända. Vi vill undvika att människor hamnar där. Uppskjuten betalning är också bara en lösning om inkomsten förbättras längre fram.

Är det inte detta bara ett populistiskt förslag?

  • Populistiskt i meningen populärt ja. Så vi säger ja, det är ett populärt förslag som kan hjälpa många!

Frångår ni inte partsförhållandet på bostadsmarknaden?

  • Vi befinner oss i en extraordinär sits. Att använda våra kommunala verktyg och bolag, för att skapa bättre förutsättningar för medborgarna är just anledningen till att vi har kommunala bolag. Detta är något som vi föreslår ska ske en gång, inte som stående reform. Parterna ska sköta hyressättningen under de regler som finns. Politik är dock alltid att gynna än den ena eller den andra parten. Förslaget om marknadshyror gynnar till exempel kraftigt fastighetsbolagen. Hyresgästparten lär inte ha någon invändning mot vårt förslag.

Kommer inte hyresvärden dubbla hyran året därefter?

  • Målsättningen är att 2021 blir som ett pausat år och att inför förhandlingarna 2022 ska bolaget inte försöka hämta in det man förlorade 2021. PUNKT!

Vänsterpartiet kommer alltid vara på hyresgästernas, arbetarnas och vanligt folks sida. Detta är ett av våra förslag för att underlätta för sundbybergarna i denna utmanande tid.

Moisés Ubeira, gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk