En stad som får människor att växa

Vi i Vänsterpartiet är stolta över de satsningar på kultur och idrott som gjorts i Sundbyberg under vår tid i majoritet. Vårt mål är att alla sundbybergare ska ha möjlighet att delta i kultur- och idrottsliv på sina egna villkor. Vi vill också att staden blir bättre på att se mångfalden i kommunen som en av dess största tillgångar.

Kultur för alla

Sundbyberg nominerades 2009 till årets kulturkommun. Det är ett gott betyg för den kulturverksamhet som finns i kommunen idag. Det nya biblioteket i Hallonbergen, konsthallen i Marabouparken och den ständigt nyskapande verksamheten i Kulturcentrum är bara några exempel på Sundbybergs fantastiska kulturliv.

Vänsterpartiet vill även i fortsättningen se en kulturpolitik som sätter sundbybergarna i centrum och som sprider kultur över hela kommunen, så väl geografiskt som över klass och kulturer. Att kulturen ska vara tillgänglig även för personer med funktionsnedsättningar av olika slag är självklart för Vänsterpartiet.

Kulturcentrum har utökats med dans och teaterskolor där intresset hela tiden ökar och köerna växer med den stora inflyttningen av barnfamiljer i kommunen. Musikskolan är ”trångbodd” och när kommunen nu växer måste även lokaler för denna verksamhet ses över. Det är viktigt att hålla avgifterna för dans och teaterskolorna samt musikskolan låga så att alla kan delta. På sikt strävar Vänsterpartiet mot nolltaxa.

Kultur som riktar sig till äldre behöver utvecklas. Även om Sundbyberg idag erbjuder ett omfattande program både genom kultur i vården, kulturcentrum och biblioteken så finns det mycket kvar att göra. Inte minst för äldre med annat modersmål än svenska kan verksamheten utvecklas.

Kultur som riktar sig till äldre behöver utvecklas. Även om Sundbyberg idag erbjuder ett omfattande program både genom kultur i vården, kulturcentrum och biblioteken så finns det mycket kvar att göra. Inte minst för äldre med annat modersmål än svenska kan verksamheten utvecklas.

Under den gångna mandatperioden har Hallonbergen fått ett nytt bibliotek. Vänsterpartiet vill att biblioteken forsätter att locka nya besökare med hjälp av satsningar på nya medier som t.ex. tv-spel och digitala musikformat. Ett bibliotek är mer än bara en lokal med böcker – det är templet i ett demokratiskt samhälle och ska därför vara till för alla människor. Den kommande mandatperioden vill vi fortsätta att utveckla stadsdelsbibliotek men framför allt vill vi se till att huvudbiblioteket får nya och tillgängliga lokaler.

 

Idrott på lika villkor

Vänsterpartiet har varit med och beslutat om investeringar i nya idrottsanläggningar i Sundbyberg. Denna satsning kallad Handslaget omfattar 250 miljoner kronor och innehåller satsningar som gynnar ungdom, bredd- och elitidrott.  För Vänsterpartiet är det självklart att samtliga utlovade investeringar ska fullföljas.

För Vänsterpartiet är det viktigt att alla som vill, ska ha möjlighet att vara med inom idrotten och de ska känna sig välkomna oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska förutsättningar, social och ekonomisk bakgrund.

Tjejers idrottande måste få samma resurser som killarnas, Vänsterpartiet har varit pådrivande för byggandet av ett ridhus i Ursvik.

Nolltaxa ska gälla för kommunens anläggningar när de utnyttjas av idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet. Stödet till föreningslivet ska ge förutsättningar för en bra verksamhet.

Många sundbybergare utnyttjar redan idag motionsområdet i Ursvik . För att klara behoven hos en ökande befolkning behöver en ny motionsgård byggas och spåren fräschas upp och utvecklas för motion och friluftsliv under sommar och vinter. Vänsterpartiet vill göra det enklare att ta sig till och från området till fots eller med cykel.
Tillgången till spontanidrottsplatser ska vara god. Så väl organiserad idrott som spontanidrott bidrar till en ökad folkhälsa.

Vi vill också slå ett slag för äldres rätt att motionera och bygga en ”lekplats” för äldre där man kan träna rörelseförmåga och koordination.

  • Fortsätta satsa på moderna medier på biblioteken.
  • Fullfölj de investeringar i nya idrottsanläggningar som utlovats i Handslaget.
  • Utveckla friluftsområdet i Ursvik.
  • Bygg ut simhallen.
  • Bygg lekplats för äldre.

 


Vänsterpartiet i Sundbybergs kommunpolitiska program:

En bra start i livet
Våra minsta
Skolan
Ung idag
En stad för alla
Bostad åt alla
Vänstertrafik
Stadsplanering för alla
Ett arbetsliv för alla
En politik som skapar jobb
Staden som arbetsgivare
En plats för arbete
En andra chans
En stad som tar ansvar
Social trygghet
Våra äldre
En stad som får människor att växa
Kultur för alla
Idrott på lika villkor
Rösta på Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk