Rapport

Ny rapport om skolornas kostnader i Sundbyberg

I början av 2012 lade Vänsterpartiet ett ledamotsinitiativ i Grundskole – & Gymnasienämnden. Initiativet föreslog tre punkter:

– att alla handlingar kring skolans ekonomiska situation skulle vara offentliga

– att alla beslut skulle fattas utifrån barnens bästa

– att en utredning gjordes om vart pengarna i nämnden tar vägen

 Den sista punkten motiverades av att Sundbyberg har högre snittkostnader men sämre resultat per elev än andra kommuner i landet så väl som i länet. Som en del av svaret på detta initiativ presenterades i mars en rapport från konsultbyrån Ernst&Young. Här kom man mycket riktigt fram till att kostnaderna i Sundbyberg är höga medan resultaten i de högre årskurserna är låga. Detta förklarar man med socioekonomiska strukturer (dvs att sundbybergselevernas föräldrar generellt har lägre utbildning än snittet i landet) men att kommunen ändå utifrån läroplanen har ett ansvar att samtliga elever skall uppnå godkänt i kärnämnena.

Vart pengarna går saknas det dock fortfarande svar på. Av olika anledningar är det svårt att göra jämförelser med andra kommuner. Det framgår dock av rapporten att kommunens kostnader per elev har minskat det senaste året samt att denna minskning främst har bestått i minskade lokalkostnader samt, mer oroväckande, läromaterial.

Nu måste nämnden följa upp rapporten med åtgärder för att säkerställa att resurserna i så stor utsträckning som möjligt går till undervisning och material samt att resultaten förbättras.

 Rapporten kan du hitta här:  Ernst&Young Rapport skolpeng 2012-11-21

Dela den här sidan:

Kopiera länk