Motion/ nämndinitiativ

Gemensamt initiativ för skolan i Sundbyberg

Under vintern tog Vänsterpartiet initiativ till ett samarbete mellan alla partier i Grundskole- och gymnasienämnden för att få till en handlingsplan för skolan i Sundbyberg. Målsättningen är att reslutat i skolorna ska gå före enskilda partiers intressen.  Samarbetet pågår i en ”skolgrupp” och har nu till en början mynnat ut i ett ledamotsinitiativ, det vill säga ett förslag från ledamöterna i nämnden, som alla partier utom Folkpartiet ställer sig bakom. Förslaget lades fram på nämndens möte i tisdags och lyder som följer:

I hur stor omfattning används forskningsbaserade metoder i skolan?

Samtliga partier i Grundskole- och gymnasienämnden har under snart ett halvt år samtalat för att se om vi gemensamt kan identifiera hur kvaliteten på Sundbybergs skolor kan bli  bättre.

Detta ledamotsinitiativ ses inte av något av partierna som den enda lösningen på de utmaningar som finns men är ett led i att få mer kunskap om skolan.

Hatties metastudie om vilka aktiviteter och vilka förutsättningar som bidrar till att elever förkovras är inte en oomtvistad sanning. Den ger dock indikationer om vad som i genomsnitt i hela världen ger en positiv påverkan på elevernas lärande och vad som inte verkar ha en större påverkan. De grupper av påverkansfaktorer som behandlas i rapporten är relaterade till eleven, hemmet, skolan, och läraren. Utöver detta finns det fler påverkansfaktorer som inte tas upp i rapporten.

Ledamotsinitiativet går ut på att förvaltningen skall rapportera till nämnden i hur stor utsträckning aktiviteter med positiv påverkan på resultatet, enligt Hatties metastudie, används i skolan i Sundbyberg. Vi föreslår att undersökningen utgår från de grönmarkerade, det vill säga signifikanta, faktorerna i bilagan, och som kan påverkas av grundskolan.

Förslag till beslut

Vi föreslår därför att grundskole- och gymnasienämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka av de aktiviteter som enligt Hatties studie ger en positiv påverkan på elevernas lärande som används i Sundbybergs skolor och på vilket sätt.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk