Blogg

Jämlikhet är nyckeln

Den som känner mig, som har hört och sett mig debattera vet att jag brukar säga att mitt politiska värv går ut på att alla politikområden ska genomsyras av ett funktionalitetsperspektiv. Personer med någon form av normbrytande funktionalitet uppgår till 20% av befolkningen. Det måste också återspeglas i debatten och i politiken. Personlig assistans har, i kraft av de enorma konsekvenser som blivit av indragna insatser, tagit en del plats nu i slutet av valrörelsen.

Jag tycker såklart det är jättebra att fler partier än Vänsterpartiet nu ser värdet av ett samhälle där även den som föds utanför normen om den fungerande kroppen ska ha rätt till insatser som ger ett liv på lika villkor. Men personlig assistans är EN del i det.

För att få bukt med det stora gap som skiljer personer med normbrytande funktionalitet från befolkningen i övrigt, vad gäller; ekonomiska förutsättningar, ohälsotal, utbildningsnivå, tillgång till arbetsmarknaden, risken för våldsutsatthet, så krävs det politiska ambitioner och politisk verkstad på BRED front. Det, om något, har Vänsterpartiet visat den här mandatperioden. Av de 80 reformer som Vänsterpartiet förhandlat fram i budgeten med regeringen är 31 stycken reformer, som direkt och indirekt har ett funkisperspektiv. Vad jag menar med ”indirekt”, är att reformerna har stor möjlighet att förändra situationen för personer med normbrytande funktionalitet, men det är beroende av kunskap och kompetens om funktionalitetsperspektivet ute i kommuner, landsting och regioner.

Undrar du över vilka de 31 reformerna är? Här kommer de:

01) Avgiftsfri cellprovsscreening för livmodercancer.
02) Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för unga
03) Avgiftsfri mammografiundersökning
04) Avgiftsfri medicin för barn
05) Avgiftsfria preventivmedel till unga
06) Fördubblat tandvårdsbidrag för alla
07) Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
08) Avgiftsfri öppenvård för alla över 85
09) Bortre tidsgräns i sjukförsäkringen borttagen
10) Höjd sjukpenning
11) Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
12) Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
13) Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
14) Glasögonbidrag upp till 19 år
15) Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år
16) Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och personer med SA-ersättning
17) Höjt tak för lönebidraget
18) Höjd assistansersättning
19) Lagstadgad habiliteringsersättning
20) Lovstöd
21)10 miljarder kronor till välfärden
22) Stärkt psykisk hälsa och psykiatri
23) En barnhälsovård som fångar upp
24) Mer pengar till primärvården med inriktning på kvinnor
25) Kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen
26) Satsning på ungas psykiska hälsa
27) Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem
28) Ökad kompetens om mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet
29) Satsning på kollektivtrafik i landsbygd
30) Bredband i landsbygd
31) Pengar till kompetenskartläggning på asylboende

Såklart driver vi även i Sundbyberg Vänsterpartiets politik, med ett funktionalitetsperspektiv. Bland annat driver vi att:

  • Stadens riktlinjer för handläggning av SoL/LSS måste ses över
  • Fullmäktigesalen ska ha höj- och sänkbara talarstolar
  • Det ska finnas minst en tillgänglighetsanpassad lekplats i varje stadsdel
  • Staden ska göra en tillgänglighetsinventering över våra förskolor
  • Det ska byggas fler tillgängliga bostäder och att hyresbeståndet slutar säljas ut. I de ombildningar som redan skett har en betydande del tillgänglighetsanpassade lägenheter försvunnit.
  • Kommunen ska gå i bräschen vad det gäller att erbjuda traineeplatser, praktik och arbete för personer med normbrytande funktionalitet

Vänsterpartiet kan alltså med fog säga att vi tar jämlikhet på allvar och i Vänsterpartiets jämlikhet inkluderas ALLA!

Veronica Kallander
31 Augusti, Augusti

Dela den här sidan:

Kopiera länk