artikel

Funktionsrätt för alla, inte bara några få

Funktionsrättsrörelsen har varit och är en väldigt aktiv del i utvecklingen av Sundbyberg. Kommunala handikapprådet som det först hette, har funnits ända sedan 1970-talet. Enligt FN:s standardregler så bör staterna erkänna handikapporganisationernas rådgivande roll. Detta för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

– Rådets absolut viktigaste funktion är att förmedla kunskap till politiker, vilket ger dem en chans att driva en bättre politik, säger Yvonne Björkman som är ledamot i rådet för föreningen DHR Sundbybergsavdelningen (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet).

Inledningsvis var rådet knutet först till socialnämnden och senare till äldrenämnden. Under 2000-talet ändrades det dock till att ligga under kommunstyrelsen. Detta tack vare att DHR Sundbyberg uppvaktade politiker och lyckades driva igenom det. Det var en väldigt viktig förändring i synen på politiken – att lägga ansvaret på en övergripande nivå. Nu hörde det hemma i hela staden, inte bara i en specifik nämnd.

– Hela mitt politiska värv handlar om att peka på vikten av att att ha det här helheltstänket i alla beslut. Oavsett vi pratar om skolan, mäns våld mot kvinnor, psykisk och fysisk hälsa, kultur och fritid, bostäder, så är personer med normbrytande funktionalitet i en särskilt utsatt position jämfört med de som följer normen, säger Veronica Kallander (V) nyvald ordförande i rådet.

Den andra stora framgången kom 2013 då det första handslaget med funktionsrättsrörelsen kom på plats i Sundbyberg. Staden hade tidigare ett handslag med idrottsrörelsen och ett med pensionärsorganisationerna.

– Vi var så väldigt trötta på att den bristande politiska handlingskraften, och krävde då att motsvarande handslag skulle upprättas i samverkan med funktionsrättsrörelsen. Och när politikerna inte förstår, då är det ingen pardon, säger Yvonne.

Många fler strider har tagits längs vägen. Nästa gång du passerar rampen in till Marabouparken, då ska du tänka på Yvonne. Det var hon som efter ett bråk med dåvarande ordförande för kommunstyrelsen (för mer än 10 år sedan), satte igång processen med att peka på det uppenbara – att alla medborgare måste kunna komma in i lokalen där staden  då skulle ha en medborgardialog.

På måndagens fullmäktige fattades ännu ett viktigt beslut. En ny instruktion för rådet klubbades igenom, som signalerar ett skifte av perspektiv. I den ingick nämligen ett namnbyte från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor till Sundbybergs stads funktionsrättsråd. Detta precis som Veronica föreslagit i sin motion som lämnades in redan 2017.*

– Det handlar om att inte fokusera på personer med funktionsnedsättning, utan på allas rätt att fungera i Sundbybergs stad, säger Veronica.

Problemet ligger inte hos individen, utan hos samhället. Funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder. Hur rådet benämns har stor betydelse för hur man ser på uppdraget i hela organisationen.

Yvonne tycker den här förändringen är väldigt bra och lyfter hur viktigt det också är när det gäller synen på sig själv.
– För mig handlar det om två saker: mänskliga rättigheter och solidaritet. Jag brinner för ett samhälle för alla, säger Yvonne.

Mycket återstår – för Vänsterpartiets del vill man att staden till exempel anställer fler med normbrytande funktionalitet, att det görs en tillgänglighetskartläggning av stadens förskolor och att riktlinjer för LSS ses över. (V) har också  nyligen lagt en motion om att webbsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden ska textas och att det ska finns en fungerande hörselslinga.

– Vi lovar att fortsätta vara i fronten i arbetet för ett tillgängligt Sundbyberg för alla, inte bara några få, säger Veronica.

Sofia Kuno, politisk sekreterare
29 mars 2019

* Motionen kommer att behandlas på nästkommande kommunfullmäktige 29 april.

Dela den här sidan:

Kopiera länk