• Hem
  • Förbättra arbet...
sida

Förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerad verksamhet!

Interpellation 2014-05-26

Som ett led i arbetet med att ta reda på varför kvinnor oftare är sjukskrivna än män har Arbetsmiljöverket jämfört arbetsmiljön i två kommunala verksamheter – den kvinnodominerade hemtjänsten och den mansdominerade tekniska förvaltningen, som sköter parker, fastigheter och gator.

Rapporten från Arbetsmiljöverket (2014-05-07)visar att arbetsmiljön i hemtjänsten är betydligt sämre än inom teknisk förvaltning. Över hälften av de ungefär 1 000 medarbetare i hemtjänsten som har svarat på Arbetsmiljöverkets frågor uppger att de har sömnproblem, hjärtklappning eller nedstämdhet, som sätts i samband med jobbet. Färre än var tredje som arbetar med renhållning, fastighetsskötsel och snöröjning i kommunerna upplever samma sak.

I slutrapporten konstateras att skillnaderna speglar ett genusmönster som finns i samhället generellt, där kvinnors arbete värderas lägre. I hemtjänsten, jämfört med den tekniska förvaltningen, har cheferna fler medarbetare, arbetssituationen är mer pressad och resurserna mindre. Mönstret är tydligt. Arbetsmiljön i kommunerna är sämre inom den kvinnodominerade hemtjänsten.

Slutsatsen är att den sämre arbetsmiljön inom kvinnodominerad verksamhet bidrar till att kvinnor har högre ohälsa än män och i större utsträckning riskerar lämna arbetslivet i förtid. För att komma till rätta med detta rekommenderar Arbetsmiljöverket bland annat att kommunerna skapar förutsättningar för ett närvarande ledarskap, vidtar åtgärder för att minska arbetsbelastningen, utvecklar det systematiska arbetsmiljöarbetet och kunskapen om detta, samt inbegriper medarbetarperspektivet i jämställdhetsintegreringsarbetet.

Sundbyberg är en av 59 kommuner som granskats och även här är mönstret tydligt. Arbetsmiljöverket har utifrån det som framkom vid inspektionen i Sundbybergs stads hemtjänst riktat ett föreläggande om vite om staden inte åtgärdar bristerna.

Utifrån ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren:

–       Delar kommunstyrelsens ordförande Arbetsmiljöverkets slutsatser?

–       Är kommunstyrelsens ordförande beredd att följa rekommendationerna i Arbetsmiljöverkets rapport?

–       Om ja, anser kommunstyrelsens ordförande att detta går att göra inom ramen för befintlig budget?

 

Sundbyberg som ovan

 

Bert Jagerby (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk