• Hem
  • Politiskt progr...
sida

Politiskt program

Beslutade 2018-06-13
(full PDF här)

Ideologisk grund

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och miljö- och klimatrörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

De socialistiska och feministiska idétraditioner som Vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och män som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra.

Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska, sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Miljöförstöringen är idag inte främst en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konsekvenser. Vänsterpartiet vill omsätta denna insikt i politisk handling. Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling.

Socialism – vägen till en hållbar framtid

Vänsterpartiet ser problemen med det samhällssystemet vi lever i, ett världsomfattande kapitalistiskt klassamhälle, och Sundbyberg är en del. Klassuppdelningen bygger på människors olika förhållande till produktionen av varor och tjänster. Den stora majoriteten av världens kvinnor och män tjänar sitt uppehälle genom att lönearbeta – sälja sin arbetskraft – i privata företag eller i den offentliga sektorn. De äger inte så mycket kapital att det ger någon makt, de har ingen beslutanderätt över produktionen och de kontrollerar inte andras arbete. De utgör arbetarklassen. Mot dem står borgarklassen. Det är den lilla minoritet som äger och kontrollerar kapital i en sådan utsträckning att det ger en avgörande makt över samhället. De bestämmer över produktionen och kontrollerar andras arbete och de värden som det skapar.

Egenföretagare och småföretagare tillhör varken borgarklassen eller arbetarklassen, men lever ofta under förhållanden som liknar arbetarklassens. De är ofta beroende av storföretagens beslut. Många har tvingats till privat företagande för att kunna försörja sig.

Klassförtrycket yttrar sig främst i ojämlikhet vad gäller makt och inflytande i samhället. Arbetarklassen har även generellt sett lägre materiell levnadsstandard än de rika i samhället, och drabbas hårdare av ohälsa och arbetsskador och har inte samma tillgång till kultur och utbildning. Arbetarklassens barn och barn till fattiga drabbas av detta mer än andra barn.

Klassamhället är inte statiskt och klasserna är inte homogena. Skillnader i utbildning, boendemiljö och arbetssituation skapar skiktningar inom arbetarklassen. För arbetarrörelsens organisationer är det nödvändigt att kämpa för att förhindra arbetslöshet, för att de sämst avlönades villkor på arbetsmarknaden förbättras och för att de arbetandes utvecklingsmöjligheter i arbetslivet vidgas.

Vänsterpartiet Sundbyberg anser att arvoden för stadens heltidspolitiker ska sänkas.

Feminism, jämställdhet och jämlikhet

Vänsterpartiet ser att det finns strukturella skillnader mellan män och kvinnor i Sundbyberg. Det gäller inkomstfördelning, våld i nära relationer och det gäller i skolan. Vi kallar oss därför feminister och vi måste jobba på många olika plan för att stärka jämställdheten. Kommunen ska ha jämställda löner för sina anställda med principen lika lön för lika arbete. Heltid och tillsvidareanställning ska vara normen för kommunens anställda, med deltid som en möjlighet.

Vänsterpartiet vill införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i alla kommunens verksamheter. Även detta är en insats för ökad jämställdhet.

Sundbyberg ska ge ekonomiskt bidrag till Stjärnjouren och Kvinnojouren i Sundbyberg och detta ska ges långsiktigt med god framförhållning. I Sundbyberg vill vi använda oss av metoden Huskurage, till att börja med i Förvaltarens bostadshus. Syftet med Huskurage är att boenden ska våga säga ifrån om en granne råkar illa ut.

Det ska finnas ett våldsförebyggande arbete, gärna i samarbete med grannkommuner. Kommunen måste också ha god tillgång till skyddade boenden för de medborgare som kan behöva sådana. I skolan ska det finnas möjlighet för elever att lära sig om feministiskt självförsvar.

Miljö och klimat samt stadsmiljö- och tekniska frågor

Situationen för klimatet är akut. Mänskligheten måste genast ställa om våra samhällen för att kunna mildra de klimatkriser som vi vet kommer att komma. Här är varje kommun, även Sundbyberg, viktiga spelare. Vi måste även jobba med andra former av miljöarbete för att vi ska kunna fortsätta bo i Sundbyberg i framtiden.

Sundbyberg behöver ständigt uppdatera och förbättra kommunens miljö- och klimatarbete. Där vill Vänsterpartiet bland annat prioritera framkomlighet för fotgängare, rullstolsburna och cyklister samt upprätta cykelparkeringar och pumpar vid nybyggnation och stadsförnyelse. Andelen återvunnet och återanvänt material ska öka. Andelen ekologisk mat och vegetabilier ska öka i kommunens måltidsservice, där minst en dag i veckan ska vara helvegetarisk.

Vänsterpartiet vill att det införs elbusslinjer och börja med en i Ursvik. Vi vill att det sätts upp laddstolpar för elbilar på de ställen i kommunen där det behövs. På de tak som är lämpliga ska solpaneler sättas och vi börjar med de av kommunen ägda fastigheterna. I Sundbyberg införs “pryl-bibliotek”, ställen där medborgare kan låna/hyra de typer av saker som inte varje hushåll själv måste äga – det kan vara idrottsutrustning, verktyg och maskiner.

I Sundbyberg ska användning och utsläpp av miljöfarliga kemikalier minskas och slutligen upphöra. De inköp som kommunen gör ska i möjligaste mån bestå av varor som är ekologiska och närproducerade.

När järnvägen grävs ner i centrala Sundbyberg ska staden skapa en trivsam stadskärna med många grönytor. Det ska vara lätt för medborgarna i kommunen att återvinna, det ska därför i staden finnas gott om lokala återvinningsstationer. Som ett komplement till detta ska Returen (den ambulerande återvinningsstationen för grovsopor) finnas kvar och utvecklas. Kommunens återvinningscentral i Rissne ska vara modern och även inrymma återbruk och annan verksamhet som skapar trivsel för besökarna.

Vid arbete med stadsförändring ska det göras bedömningar utifrån jämställdhet samt miljö och klimat. Vi vill öka den så kallade grönytefaktorn (andel gräsmatta, träd, skog och liknande). Parkeringsnormen ska minskas och vi vill att de torg som finns i kommunen ska bevaras obebyggda. Tillsammans med kommuner i vår närhet behöver vi ta fram en plan för vår vattenförsörjning i framtiden när havsnivåerna kommer att öka.

Västerpartiet Sundbyberg tycker att Bromma flygplats, i grannkommunen Stockholm, ska stängas, och vi ser fram emot den dagen då den stängs. Det kommer att minska utsläppen av klimatförstörande ämnen och minska bullret i Sundbyberg.

Det energibolag vi äger tillsammans med Solna måste sluta sälja utsläppsrätter. Vi kan inte acceptera att de utsläpp vi förhindrar här istället görs någon annanstans. Vi måste få tillbaka vårt kommunala växthus så att planteringarna i staden kan vara lika fina som de varit. Vi vill också utöka naturreservatet vid Golfängarna, bevara Rissne ängar samt bevara Kymlinge grönt.

Integration, rasism och utanförskap

För Vänsterpartiet innebär integration ett inkluderande samhälle för alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, etnicitet, ålder, kön, könsidentitet, funktionalitet eller sexualitet, där alla har rätt till god utbildning, arbete och bostad. I Sundbyberg ska alla mötas utifrån sina behov och förutsättningar oavsett vem du är.

Det svenska språket är en viktig nyckel för nyanlända att bli delaktiga i samhället. Därför ska utbildning i svenska för invandrare, SFI, erbjudas i stadens egen regi. Utbildningen ska individanpassas utifrån den studerandes tidigare språkkunskaper och erfarenheter. Arbete och praktik ska kunna kombineras med dessa studier. Då kan den nyanlända tidigt bygga upp ett nätverk och knyta kontakter.

Som en central del att motverka segregation, rasism och hat, är en stark och gemensamt finansierad välfärd nödvändig. Inom stadens verksamheter ska alla delta i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

Sundbyberg ska HBTQ-certifiera stadens verksamheter. Sundbybergs stad ska även använda andra metoder och idéer för att jobba mot främlingsfientlighet och diskriminering, och för integration och inkludering, där det även innefattar att metodiskt jobba mot strukturell diskriminering.

Normbrytande funktionalitetspolitik

Oavsett hur din funktionalitet ser ut ska du ha samma chanser och möjligheter i Sundbyberg. Vänsterpartiet anser att staden ska undanröja hinder, forma en arbetsplats som inkluderar alla och anställa fler personer med normbrytande funktionalitet. Sundbybergs stad är i sig en stor och viktig arbetsgivare. Dessutom har kommunen ett omfattande och bra samarbete med näringslivet i staden och detta ska staden också använda för att utveckla traineeplatser och praktikplatser.

Sundbybergs stads råd för funktionshinderfrågor är en viktig och naturlig part så att staden alltid har ett inkluderande tänkesätt i all sin verksamhet.

Förskolepolitik

Förskolan är barnens första skola, den ska vara av god kvalitet och inkluderande, i dialog med föräldrarna. Förskolan är en förutsättning för att föräldrar ska kunna ges möjlighet till arbete eller studier, en viktig faktor för integration och jämställdhet.

Sundbyberg växer, därför måste antalet förskoleplatser också öka, så att alla som har behov ska kunna få en plats. Vänsterpartiet vill att vi ska satsa på kommunala förskolor, för att kunna styra över tillgången av platser. Vi vill också minska på det administrativa arbetet för förskolepersonalen så att de kan ta hand om och undervisa barnen.

Det ska vara max 5 barn per anställd, vilket är viktigt för barnens utveckling och inlärning. Detta skulle även minska stressen för de anställda och förbättra deras arbetsmiljö.

För att kunna behålla kompetens hos äldre anställda vill Vänsterpartiet se över möjligheten att inför ett “80-90-100-system”. Där anställda över 65 år erbjuds att arbeta 80 %, få 90 % av lönen och 100 % av pensionen. För de som vill ska det även finnas möjlighet att jobba deltid.

För att fler ska orka jobba fram till pensionen, för att få ned sjuktalen och för att kunna rekrytera förskolepersonal vill vi också göra försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en förskola.

Vänsterpartiet vill att barnskötare ska få utbilda sig till förskolelärare med bibehållen lön. All verksamhet ska HBTQ-certifieras.

Grundskole- och gymnasieskolepolitik

Som en av samhällets viktigaste grundpelare måste skolan skapa hållbara och hälsosamma miljöer för elever och lärare, en skolan för alla. Alla elever ska få det stöd de behöver och har rätt till för att nå målen i läroplanen, med till exempel mer stöd, mer tid eller andra undervisningsformer. Vänsterpartiet vill se till att det finns de resurser som krävs för att nå målen. Vi vill införa frukost för skoleleverna på högstadiet.

Vänsterpartiet är emot det fira skolvalet, eftersom det har resulterat i en segregerad skola, en skola där det inte finns förutsättningar för en jämlik och jämställd undervisning. Det här är en av våra största utmaningar inom skolan – att bryta segregationen. Vänsterpartiet vill minska detaljstyrningen av skolan och låta både elever och lärare få arbetsro och bättre arbetsmiljö. Lärarna ska få tid för det pedagogiska arbetet genom att öka antalet behöriga lärare och öka lärartätheten. Detta möjliggör det så kallade tvålärarsystemet. Lärarna ska få en bra lön som motsvarar det arbete och ansvar de har. Vi vill även att lärarnas administrativa arbete ska minska så att de får fokusera på undervisningen.

Sundbyberg måste tillföra mer resurser till elevhälsan, särskilt runt skolkuratorer, skolsköterskor och liknande arbetsuppgifter, där vi ser att många elever idag mår psykiskt dåligt. På fritidshem och fritidsklubbar ska det finnas fler vuxna. Här behövs en genomlysning av verksamheten för att se till att den bedrivs på bästa sätt.

Vänsterpartiet vill öppna en kommunal gymnasieskola i Sundbyberg med teoretiska utbildningar. I en kommun av Sundbyberg storlek behövs denna skola, så våra ungdomar inte behöver åka över hela Stockholmsområdet. Med en kommunal skola kan vi se till att skapa en bra skola för både elever och anställda, utan att pengar ska gå till skolföretagens ägare i form av vinster.

Kultur- och fritidspolitik

Vänsterpartiet vill att kultur- och fritidsverksamhet ska vara varierad och rik och spridas över kommunen och göras tillgänglig för alla – oavsett inkomst, social bakgrund, ålder eller funktionsvariation.

Vi vill utöka verksamheten inom teater, dans och musik på Kulturcentrum. Biblioteken och deras filialer ska utvecklas och i Ursvik vill vi att ett nytt bibliotek byggs. Stöd ska ges till den kulturverksamhet som föreningen El Sistema bedriver.

I alla stadsdelar ska det finnas utegym och Ursviks friluftsområde behöver rustas upp, bland annat med en konstsnöanläggning. Vänsterpartiet vill att det ska byggas en ny ishall som redan från början är miljöanpassad, energieffektiv och tillgänglig. Förslag till ny multiarena är positivt, men vi är kritiska till hur den placeras på nuvarande mark, och till kostnaderna. Kommunen ska äga och driva lokaler där kultur, idrott och annan föreningsverksamhet kan vara verksam och verksamheterna inom Kulturcentrum, Aggregat och simhallen ska behållas i kommunens regi.

Ungdomsföreningar i kommunen ska ha tillgång till lokaler med nolltaxa. Alla bidrag till föreningar i kommunen ska präglas av jämställdhetsperspektiv. Vi vill skapa fler mötesplatser i hela kommunen, där konst, kultur, demokrati, integration och gemenskap tar plats. Vi behöver förstärka fritidsgårdarna med mer tillgänglighet både genom generösare öppettider, bredare verksamhet och fler platser. Även personalen ska stärkas för att bygga förtroendet med ungdomarna.

Rissneamassadörerna, en grupp unga sundbybergare som fick anställning i staden för att skapa trygghet i Rissne och skapa verksamhet för unga, ska återupprättas och utvecklas till hela kommunen och jobba med uppsökande verksamhet för att slussa ungdomar in i samhällsgemenskapen.

Äldrepolitik

Äldreomsorgen berör oss alla, genom att vi själva är äldre, kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där. Vänsterpartiet vill att det ska finnas en värdig omsorg för alla, oavsett om en har råd att köpa privata tjänster eller inte. Därför måste det finnas tillräckliga resurser i äldreomsorgen. Vinstintressena inom äldreomsorgen ska försvinna. Alla äldreboenden, hemtjänst eller annan verksamhet inom äldreomsorgen ska drivas av kommunen eller av icke vinstdrivande företag. Den så kallade LOV:en (lagen om valfrihet) ska tas bort, då den fokuserar på valfrihet för företagen – inte för brukarna. Istället vill vi införa verklig valfrihet där den äldre själv kan bestämma vad den tilldelade tiden ska användas till (det som kallas ”ramavtal”).

Vi vill se till att det finns tillräckligt med personal inom äldreomsorgen, som en viktig del i jämställdhetsarbetet. På så sätt behöver inte anhöriga, som oftast blir kvinnor, ta samma ansvar för de äldre, och de som jobbar inom äldreomsorgen, också de oftast kvinnor, får en bättre arbetsmiljö. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.

För att kunna behålla kompetens hos äldre anställda vill Vänsterpartiet se över möjligheten att inför ett “80-90-100-system”. Där anställda över 65 år erbjuds att arbeta 80 %, få 90 % av lönen och 100 % av pensionen. För de som vill ska det även finnas möjlighet att jobba deltid.

Vänsterpartiet i Sundbyberg kommer alltid att jobba för att de äldres värdighet och hälsa sätts i första rummet. I det ingår en bostadsgaranti för äldre, att det finns näringsriktig och bra mat för de äldre och god tillgång till fritidsaktiviteter, såsom kommunens träffpunkter och andra fritidsaktiviteter.

Vi har gjort konkret skillnad i äldres vardag genom bl.a. kostnadsfria halkskydd. Vänsterpartiet vill att det ska finnas gratis trygghetslarm och minska avgifter för hemtjänsten. Äldreomsorgen är en bransch där få medarbetare orkar jobba till 65 år. Konsekvensen blir att vi får en stor grupp fattigpensionärer som är beroende av en extremt låg garantipension. Vi vill därför införa försök med 6 timmars arbetsdag inom delar av äldreomsorgen.

Social- och arbetsmarknadspolitik

Tidiga insatser förhindrar att människor far illa och förebygger större problem – både för individen och för samhället. De som vill ha hjälp att ta sig ur missbruk eller kriminalitet ska få snabbt stöd. Behov hos våldsutsatta ska mötas så att t ex även kvinnor i missbruk eller med normbrytande funktionsvariation omfattas av professionellt stöd och skyddat boende. Här ska ett särskilt team för samordning inrättas.

Staden ska arbeta strategiskt med att förebygga våld och inrätta ett våldsförebyggande och uppsökande team. Rissneambassadörerna ska återupptas och utvecklas till Hallonbergen/Ör. Fler fältsekreterare ska anställas.

Stadens fältsekreterare och socialsekreterare ska samverka med skola, förskola och fritidsverksamhet. Staden ska också aktivt och strukturerat arbeta våldsförebyggande, bland annat med att boendekedjan ska utvecklas och Förvaltarens trösklar för förstahandskontrakt ska sänkas. Försörjningsstöd ska vara en del av den inkomst som behövs för boende hos Förvaltaren.

Vi vill slå vakt om rätten till insatser inom Lagen om Särskilt Stöd, LSS. Oavsett om det gäller boende eller t.ex. personlig assistans så ser vi att avslag görs för att handläggning inte hinner ske eller för att den sökandes behov inte anses uppnå kommunens lokala krav – trots att de tillgodoser lagens krav. Det är orimligt eftersom LSS är en rättighetslagstiftning, till för att även sundbybergare med olika former av funktionsvariation ska kunna leva sitt liv som fullvärdiga medborgare.

All utförsäljning av Förvaltarens hyreslägenheter ska stoppas och fler sociala kontrakt för hyreslägenheter hos privata värdar ska tecknas. Vänsterpartiet Sundbyberg kräver nolltolerans mot att vräkning av barn och annan hemlöshet. Fler unga ska få sommarjobb via kommunen.

Utbildning i svenska av hög kvalitet i stadens regi är en förutsättning för att nyanlända ska komma in i det svenska samhället och kunna komma ut i arbete. Sundbyberg ska erbjuda anställning till fler med funktionsvariation och utveckla praktikplatser hos andra arbetsgivare.

Bostadspolitik och Fastighets AB Förvaltaren

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. För att skapa förutsättningar för trygghet och jämlikhet måste Sundbyberg ha en stark allmännytta i bostadsbolaget Förvaltaren som är ett allmännyttigt bolag som tar samhällsansvar. Bolaget ska sikta på framtiden och utveckla boende för de medborgare som behöver. Hyresrätten har en central roll för en fungerande och rörlig arbetsmarknad, är nödvändig för många att skaffa en bostad, så som de utan stora förmögenheter, för ungdomar som ska flytta hemifrån och för äldre i behov av ändrade boendeförhållanden.

Vänsterpartiet vill att när det byggs nytt så ska det prövas nya idéer som kan hålla nere hyrorna, ge ett hållbart boende ur både miljömässig och social synvinkel, där alla medborgare som önskar ska kunna bo oavsett inkomst och social bakgrund. Vi vill ha tak över huvudet, inte lån.

I de hus som finns idag ska det satsas på hållbart underhåll som är bra för miljö och klimat, och som inte ger skenande hyror – hyresgästerna ska kunna bo kvar. De boende ska ges inflytande över sitt boende och Hyresgästföreningen ska vara en viktig part för att utveckla Förvaltaren och husen.

Vänsterpartiet vill stoppa alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, och vi vill inte att Förvaltarens lägenheter ska säljas till privata hyresvärdar. Vi vill värna våra gemensamma egendomar. Vi vill ha tydliga möjligheter för kompiskontrakt och sänka inkomstkraven för att få hyra lägenhet hos Förvaltaren. Bolaget ska också se över möjligheterna för att införa kollektivboende. Vi vill behålla och marknadsföra ungdomsgarantin (där Sundbybergs ungdomar har rätt till boende efter viss kötid). I alla bostadsområden ska det finnas samlingslokaler för boende och föreningar att kunna använda.

Kommunens bostadsförsörjningsplan måste vara tydlig och framåtriktande. Vid nybyggnationer ska kommunen i avtal med ansvariga för bygget försäkra sig om tillgång på sociala kontrakt för kommunen i husen som byggs. Försörjningsstöd ska vara en del av den inkomst som behövs för boende hos Förvaltaren.

Bygg- och tillståndspolitik

Vänsterpartiet vill värna Sundbybergs själ och hjärta när det byggs om och nytt. Alla beslut om bygglov ska tas med hänsyn till trivsel, funktion, jämlikhet, trygghet och miljö/klimat. Alla beslut om alkoholtillstånd ska fattas utifrån ett socialt ansvarstagande perspektiv och dessa tillstånd ska inte ges till ställen som inte har fysiskt tillgängliga lokaler. Tillsyn av försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel, samt automatspel, ska alltid syfta till att minska skador och missbruk av dessa produkter/tjänster. All tillsyn ska ske på ett effektivt och korrekt sätt. Riktlinjer och vägledningar för olika tillstånd och bygglov ska vara tydliga och lättbegripliga, för att minimera utrymmet för upplevt godtycke.

Exploateringspolitik och Exploaterings- och Hållbarhetsutskottet

Exploaterings- och Hållbarhetsutskottet (EXHU) är framför allt ett forum för dialog och information kring nya exploateringar. Här får privata fastighetsägare möjlighet att i ett tidigt läge presentera sina idéer om förändringar av fastigheter och politikerna kan ge förvaltningen en fingervisning kring om det är rimligt att gå vidare med planerna. Men Även en del beslut fattas i utskottet.

I EXHU driver Vänsterpartiet på för att vi ska ha en grön stad där parker och grönytor värnas, där vi kan få till fler hyresrätter till rimlig hyra men där vi också har en bra blandning av små och stora lägenheter i stadsdelarna. Vi ska ha höga miljöambitioner vid planering av nya bostäder och andra byggnader. Det är även här vi bevakar att vi bygger en stad som är öppen för alla – där det går att komma fram med rullstol, cykel eller barnvagn. Där det finns förskolor med rimliga och rymliga gårdar.

Vatten- och avfallspolitik och Sundbybergs avfalls- och vatten AB, SAVAB

En nödvändig välfärd som måste fungera är ett väl fungerande, effektivt och miljösmart system för vatten och avfall som drivs i stadens egen regi.

Sopor som slängs i kommunen ska så långt det går återvinnas och vi ska införa ett system för återvinning av matavfall i hela kommunen. I samband med att staden växer behöver vi bygga ut sopsugsverksamheten. SAVAB ska ägas av kommunen och användas som ett verktyg i att göra verklighet av uppdrag runt vatten och avfall.

Energipolitik och Norrenergi AB

Vänsterpartiet vill värna Norrenergis goda miljöprofil vilket bl.a. inbegriper en strävan efter en helt fossilfri produktion. Genom att satsa på förnybar energi kan Sundbyberg begränsa klimatförändringarna och även bidra till en bättre miljö. Norrenergis kapacitet till egen produktion av både fjärrvärme och fjärrkyla ska utökas. På längre sikt är syftet att produktionssamarbeten med andra bolag inte ska behövas och fram till dess ska den energi som köps in vara fossilfri och miljövänlig. Norrenergi ska inte sälja de utsläppsrätter som inte används i företaget. Dessa ska istället makuleras så att vi inte bidrar till att utsläpp uppstår på annat håll. Ledningsnätet ska även fortsättningsvis vara samhällsägt och ägas av kommunerna Solna och Sundbyberg gemensamt.

Sundbyberg ska ständigt jobba för att stadens verksamhet ska bli mer energieffektiv. Alla stadens fordon ska vara helt fossilfria. Staden ska på olika sätt underlätta för medborgare, kommersiella aktörer och andra som verkar i staden att bli minska sin energianvändning. Senast 2030 ska Sundbyberg vara en helt klimatneutral kommun.

Poltik för cykel- och gångbanor

Som ett led i arbetet för bättre miljö och klimat är satsning på cykel- och gångbanor viktiga. Som en positiv bieffekt bli folkhälsan också bättre. Vänsterpartiet vill satsa på att utveckla och förenkla förutsättningarna för cykling inom kommunen. Vi vill ha fler och bättre cykelbanor som är sammanhängande och anslutna till regionala cykelstråk i grannkommunerna för att underlätta cykelpendling. Kommunen ska arbeta med att ta bort hinder i form av stolpar och vägmärken som inskränker på framkomligheten och säkerheten. Sopning av cykelbanorna vintertid för att främja cykling året runt behövs. Det ska finnas säkra och funktionella cykelparkeringar vid större kollektivtrafikhållplatser, där det också finns möjlighet att pumpa däcken. Vi vill satsa på lånecykelsystem i Sundbyberg. Det ska vara enkelt att finna bästa cykelvägen med förbättrad vägvisning. För ökad integrering och jämlikhet ska det arrangeras kurser så att fler lära sig cykla.

Politik för Stadshus AB

Stadshus AB är moderbolag i koncernen där bl.a. Förvaltaren ingår. Stadshus AB ska ta fram skarpa verktyg för att öka det sociala ansvarstagandet inklusive att bidra till det trygghetsskapande arbetet. Man ska också höja miljö- och klimatambitionerna i dotterbolagen. De uttag av pengar som görs ur Stadshus AB ska inte komma från Förvaltaren, och dessa pengar ska inte användas för att täcka hål i kommunens ekonomi.

Större beslut om våra gemensamma tillgångar ska fattas i stadens demokratiska organ där debatt kan ske öppet. Det innebär att till exempel beslut om försäljning av hyresätter inte ska kunna fattas uteslutande av Förvaltarens styrelsen, utan ska även beslutas av kommunfullmäktige.

Arbetet med nedgrävningen av järnvägen ligger under Stadshus AB. Staden ska vara lyhörda för sundbybergarnas önskemål och bevara stenstadskaraktären runt Sturegatan samt lämnar utrymme för parker och rekreationsområden, och medborgarna ska inkluderas i hela processen för arbetet. På den ”nya” marken runt nedgrävningen ska också hyresrätter till rimliga priser byggas. Centrum ska göras mer tillgängligt för cykel och utrymme för möten måste skapas med många grönytor.

Vänsterpartiet vill att staden tar fram mer ambitiösa mål kring energiförbrukning samt koldioxid- och miljöpåverkan i drift och produktion inom Stadshus AB och även ta fram konkreta åtgärder för socialt ansvarstagande inom koncernen.

Arbetsgivarpolitik och staden som arbetsgivare

Sundbybergs stad är en av kommunens största arbetsgivare. I rollen som arbetsgivaren vilar ett tungt ansvar på att vi skapar goda förutsättningar för ett arbetsliv som fungerar med schysta villkor. Det innebär bland annat att det ska vara en god arbetsmiljö och schysta villkor, både för de egna anställda och när vi köper in tjänster och varor från andra. Här ska kommunen kräva kollektivavtal vid upphandling och vi ska motarbeta en sned konkurrens, till exempel med ”vita jobb-modellen” där vi tar hjälp för att se till att anställda i företag som vi köper tjänster och varor ifrån, har schysta villkor.

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i kommunens verksamheter, lika lön för lika arbete ska gälla. I kommunens egen verksamhet vill vi göra försök med 6 timmars arbetsdag. Vi ska också aktivt jobba för att färre ska bli sjuka på och av jobbet. Fler verksamheter i staden ska HBTQ-certifieras. Barnperspektivet samt hållbart klimat och miljöaspekten ska genomsyra all verksamhet i staden.

Staden ska använda sig av möjligheten att ställa krav vid företagsetableringar att de anställer sundbybergare som står långt från arbetsmarknaden.

IT-politik och Sundbybergs stadsnät och bredbandsbolag

I Sundbyberg ska vi behålla vårt eget stadsnät och bredbandsbolag i kommunal regi. Bolaget behöver inte drivas i vinstintresse utan verksamheten har ett samhällsbärande intresse att förse staden med fiber och säkert bredband. I framtiden kommer många Sundbybergare ha nytta av den nya tekniken som kallas smarta hem och smarta städer. Vänsterpartiet vill att de kommunala bolagen ska erbjuda tekniska hjälpmedel och larm som gör att äldre klarar sig bättre och kan känna sig trygga i sina hem. Inom en snar framtid växer också den smarta staden som förser oss med exempelvis smarta lyktstolpar som talar om var det finns parkeringsplatser och bilköer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk