• Hem
  • Tack till skolp...
sida

Tack till skolpersonalen i Sundbyberg!

jesper_porträtt2

Sundbyberg är en av de kommuner i Stockholms län som tar emot flest flyktingar. Människor som, ryckts upp från sin hemort och ofta under dramatiska omständigheter har flytt från krig och förtryck. Kommit till ett nytt land med annorlunda språk och kanske en helt annan skoltradition. En del kommer från en stark utbildningstradition, andra kommer från länder där utbildningssystemet helt fallit samman. Gemensamt för nästan alla är att de måste lära sig ett nytt, och ganska svårt, språk för att klara målen i grundskolan. Det ställer krav på skolorna som tar emot dem – krav som Sundbyberg är fenomenalt bra på att hantera!

Vi börjar nu få en bild av skolresultaten från vårterminen 2015. Vi har inte fått den fullständiga analysen från förvaltningen men några siffror för årskurs 9 kan ge en uppfattning om hur resultaten utvecklas.

De senaste åren har vi haft runt 150 elever i årskurs 9 i de skolor som kommunen driver. Det är egentligen ett rätt tunt underlag att titta på – en enskild elev får väldigt stort genomslag i statistiken. Det blir svårt att avgöra om variationer i resultat beror på att det varit fler/färre elever med extra behov av stöd ett år eller om vi blivit bättre/sämre på att ge det stöd som behövs. Drar man ut jämförelsen över ett par år kan man i alla fall försöka hitta en trend.

När man pratar resultat i årskurs nio så brukar man titta på det genomsnittliga meritvärdet och på hur stor andel av eleverna som når målen i alla ämnen.

 

Når målen2 Meritvärde2

Resultaten hoppar i båda fallen upp och ned de senaste åren – vilket är typiskt för ett litet elevunderlag. 2011 och 2014 verkar vara ”rekordår” medan 2012 och 2013 uppvisade lägre resultat.

Över 15 år så har vi dock ett tydligt stigande genomsnittligt meritvärde. De slutsatser jag drar är följande:

Elevunderlaget i årkurs nio är så pass litet att stora hopp sker från år till år och jämförelser blir svåra att göra. Tidigare år var elevkullen större (över 200 elever) och vi hade då inte heller lika stora svängar i resultaten.

Andelen elever i årskurs 9 som gått mindre än 4 år i svensk grundskola (d v s hur många som hyffsat nyligen invandrat till Sverige) har gått från 11 % ”rekordåret” 2011 till 20 % det andra rekordåret 2014. Antalet nyanlända barn har alltså nästan fördubblats – utan att det påverkat resultaten nämnvärt. Vore det så att Sveriges – och Sundbybergs – solidariska flyktingpolitik gav svaga skolresultat så hade det rimligvis gett utslag när andelen nyanlända barn fördubblas. Så är alltså inte fallet. Sundbybergs skolor är helt enkelt väldigt bra i sitt kompensatoriska arbete. Tack till all hårt arbetande skolpersonal i Sumpan!
Det här positiva arbetet måste fortsätta kommande år men paras med andra insatser för att öka andelen elever som når godkänt i alla ämnen, t.ex. genom att testa tvålärarsystem och satsningar på läxhjälp.

Jesper Wiklund

Dela den här sidan:

Kopiera länk