sida

Utökat samarbete med privata fastighetsägare

2011-05-30

Behovet av bostäder är stort i Sundbyberg. Utbudet av bostadsrätter ökar i takt med att nya områden bebyggs eller att äldre förtätas samt att en stor del av Förvaltarens hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Behovet av hyresrätter ökar konstant. De hyresrätter som ändå byggs blir väldigt dyra.
 
Kommunen har ett tydligt ansvar för bostadsförsörjningen och enligt de egna riklinjerna ska hänsyn tagas till de som har svårt att själva skaffa sig ett hyreskontrakt. Tyvärr så har möjligheterna minskat i takt med utförsäljningarna av Förvaltarens hyresrätter. Vänsterpartiet anser att Kommunen nu måste söka ett samarbete med de privata värdarna i Sundbyberg. Ett sådant samarbete bör även syfta till att upprätta ett etablerat samarbete mellan Förvaltaren och de privata hyresvärdarna för att på så sätt underlätta för sundbybergarna att skaffa sig ett hyreskontrakt. I Göteborg och Uppsala finns överens-kommelser mellan kommunerna och de privata fastighetsägarna. Där gäller det sociala kontrakt men i en liten kommun som Sundbyberg så borde sådana överenskommelser kunna utvecklas ytterligare.

Enligt stadens riktlinjer för bostadsförsörjningen 2009-2012 så står bland annat att äldre, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, studerande samt flyktingar ”ska särskilt uppmärksammas”. Vidare står att ”Staden ska samverka med de boende och andra aktörer på bostadsmarknaden för att tillgodose behovet av ett anpassat boende för de prioriterade grupperna”. Det finns även andra grupper, utanför dessa riktlinjer, som är i stort behov av bostad och det är personer som har sociala skäl. För detta finns mål och riktlinjer inom respektive ansvarig nämnd. I sådana fall får man hjälp av nämnden/förvaltningen men oftast måste det finnas en lägenhet i slutänden annars kommer man inte vidare.

Yrkande

Vi yrkar

att kommunen undersöker möjligheten att etablera ett samarbete med de privata fastighetsägarna i staden så att motionens syfte uppfylls.

 

Sundbyberg som ovan

 

Bert Jagerby                                            

Marielle Nakunzi

Peter Laine                                              

Veronica Kallander

Dela den här sidan:

Kopiera länk