sida

Utred möjligheten till en mer progressiv barnomsorgsavgift

Som en följd av den borgerliga regeringens politik lever allt fler barn i fattigdom. En av de grupper som har det ekonomiskt svårast är ensamstående föräldrar. I Sundbyberg har vi en högre andel barn än i riket som lever i familjer som räknas som fattiga.
För ensamstående föräldrar är barnomsorgen en nödvändighet för att klara av arbetslivet. Men oavsett om föräldern har arbete eller ej så har barnomsorgen en stor betydelse för barnens utveckling. Hyra och barnomsorgsavgift är för många en stor utgift varje månad. Inom ramen för reformen om maxtaxa vilken genomfördes under 2001, finns en möjlighet att införa olika grader av progressivitet. I ett sådant progressivt system är det möjligt att sätta avgifterna så att dessa följer hushållets inkomster i högre utsträckning än vad som är fallet idag. De med lägst inkomst kan beviljas avgiftsfrihet.

Vänsterpartiet anser att maxtaxan är bra men att Sundbybergs kommun kan bidra till att förbättra den ekonomiska situationen för bland annat ensamstående föräldrar, genom att utreda hur kommunen kan sänka avgifterna för förskola och skolbarnomsorg, upp till maxtaxan. Vidare bör utredas vilka konsekvenser detta får för kommunens sociala verksamheter i övrigt samt för förskolor med enskild huvudman.

 

Yrkande

Med anledning av ovanstående så yrkar vi

att kommunfullmäktige beslutar om att utreda samt ta fram ett förslag på hur barnomsorgsavgiften kan förändras så att hushåll med låga inkomster kan få sin barnomsorgsavgift sänkt.

 

Sundbyberg som ovan

Bert Jagerby
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk