Trygghet

Efter åratal av nedskärningar och effektiviseringar som år efter år drabbat våra verksamheter ser vi hur vår gemensamma välfärd skadats och utarmats. Vi vet att trygghet är mer än hårdare tag och kameror. Minskade klyftor, en stark välfärd och en ökad tillit till samhället, framtiden och grannarna minskar kriminaliteten och otryggheten.

Tillbaka till Startsida

Ett tryggt Sundbyberg för alla

När nedskärningar och effektiviseringar år efter år drabbat våra verksamheter är det vår gemensamma välfärd som skadas. Nedskärningar som påverkat skola, bostäder, äldreomsorg och samhällsservice gör att många känner sig mindre viktiga och bortprioriterade av samhället. Då skadas förtroendet mer och mer. Vi vet att det drabbar många i socioekonomiskt svaga områden hårdast. I dessa områden blir det lättare för kriminella nätverk att organisera sig. Det finns ingen bättre värvare till kriminalitet än fattigdom och utanförskap.

När klassamhället blir hårdare växer brottslighet fram tillsammans med löften om snabba pengar. För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist samhälle. Vänsterpartiet vill stoppa brotten innan de sker, för människors trygghet är politikens ansvar.

Vår uppgift är att skapa tydliga vägar och hopp om framtiden. Därför är skolan, fritids, fritidsgårdar och föreningslivet viktiga för att skapa rätt möjligheter för stadens barn och unga. Vi måste se arbetet mot organiserad brottslighet i flera olika nivåer. Det handlar om förebyggande insatser för att verka mot att unga hamnar snett. Men det handlar också om att ha riktade insatser när det väl har gått snett. Slutligen måste det finnas konkreta åtgärder för att hjälpa en person tillbaka till samhället när personen sonat sitt brott. Ett hopp om en andra chans tillbaka är lika viktigt som alla förebyggande insatser. Vi måste satsa mer på förebyggande verksamheter där fältassistenter, nattvandrare, socialtjänsten, fritidsklubbar och fritidsgårdar kan erbjuda en bredd av aktiviteter och finnas där för de som behöver stöd. Våra ungdomar ska känna sig trygga och få kontakter med vuxenvärlden utanför hemmet. Det är också viktigt med tidiga insatser mot missbruk och psykisk ohälsa. Det ska finnas beredskap inom stadens alla verksamheter för att hantera den typen av problem.

”Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem.”

Den dagen en person beslutar sig för att avsluta sin kriminella livsstil ska det inte finnas någon kö till avhopparverksamheten. Det är då viktigt att samverka med erfarna aktörer som har kunskap om vilka metoder som är mer effektiva för att ha en verksamhet som skapar goda förutsättningar omgående. Det finns inte tid för halvmesyrer. Möjligheten att komma ur kriminalitet ska vara en självklarhet. De som valt att ta sig ur kriminalitet ska få en rimlig chans att lyckas. Att exkluderas kommer aldrig leda till mer hopp. Därför är det viktigt att säkerställa att det också finns insatser som ger individer en andra chans. Både i samarbete med andra aktörer göra insatser för detta men även ha tydliga struktur inom staden som ger en väg tillbaka till tex sysselsättning, studier eller annat.

Sundbyberg stad ska tillsammans med stadens ungdomar skapa aktiviteter för inkludering, deltagande och trygghet. Detta kan kombineras med insatser för att motverka arbetslöshet. Extra fokus ska läggas på Hallonbergen, Ör och Rissne. I den fysiska stadsplaneringen ska trygghetsarbetet lyftas där flera samhällsgruppers behov tas till vara och det offentliga rummet tillåts bli en mötesplats.

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld, och många kvinnors och flickors liv begränsas – både i det offentliga och i hemmet. Även de som lever med en normbrytande funktionsvariation och HBTQI-personer lever med större risk att råka ut för våld och hot, det kan vi aldrig tolerera. Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer måste prioriteras och samordnas. Vänsterpartiet satsar på det våldsförebyggande arbetet i hela staden. Vi behöver arbeta förebyggande, bland annat genom att öka stödet till de kvinno- och tjejjourer som finns men också bryta tystnadskulturen och stärka positiva normer. Vi vill att staden antar en nollvision mot våld i nära relationer.

En röst på Vänsterpartiet Sundbyberg är en röst för att

 • Staden satsar resurser på tidiga insatser mot missbruk och psykisk ohälsa.
 • Det ska finnas lättillgänglig avhopparverksamhet för de som vill komma bort från
  kriminalitet. Det ska även finnas insatser för individer som behöver en andra chans.
 • Stödet till Sundbybergs kvinno- och tjejjourer ökas och är långsiktigt.
 • Alla unga som vill har tillgång till fritidsgårdar och fritidsaktiviteter med generösa
  öppettider och närvarade vuxna.
 • Staden tillsammans med stadens unga arbetar för ökad inkludering, deltagande,
  trygghet och minska arbetslöshet.
 • Staden antar en nollvision mot våld i nära relationer.
.

Tillbaka till Startsida